ReadyPlanet.com
dot
dot
นานาสาระ
dot
dot
กรอกอีเมลล์เพื่อรับข่าวสารจากคลินิก

dot
dot
เรื่องน่ารู้อื่นๆ
dot
ผู้ประกันตนประกันสังคม ทำฟันฟรี ไม่ต้องสำรองจ่าย article

รายละเอียดจาก สำนักงานประกันสังคม

           

กรณี ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน ผ่าตัดฟันคุด 
      หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

  • กรณี ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน และผ่าตัดฟันคุด ผู้ประกันตนมีสิทธิการรักษาทางทันตกรรม ปีละไม่เกิน900 บาท ไม่จำกัดจำนวนครั้ง เพียงแค่แสดงบัตรประชาชน ผู้ประกันตนสามารถจองคิวและรับการรักษากับคลินิกที่เข้าร่วมโครงการได้ทันที

 

 

กรณีใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้

          กรณีใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้บางส่วนให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับค่าบริการทางการแพทย์และค่าฟันเทียมเท่าที่จ่ายจริง ตามความจำเป็น

          ในวงเงินไม่เกิน 1,500  บาท  ภายในระยะเวลา  5  ปีนับแต่วันที่ใส่ฟันเทียมนั้น ตามหลักเกณฑ์ดังนี้

             (ก)  1-5 ซี่   เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นในวงเงินไม่เกิน  1,300 บาท

             (ข)  มากกว่า 5 ซี่   เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นในวงเงินไม่เกิน 1,500 บาท  


  •    กรณีใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้ทั้งปากให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับค่าบริการทางการแพทย์และค่าฟันเทียมเท่าที่จ่ายจริง ตามความจำเป็น
  •    ในวงเงินไม่เกิน 4,400 บาท ภายในระยะเวลา  5  ปีนับตั้งแต่วันที่ใส่ฟันเทียมนั้น ตามหลักเกณฑ์ดังนี้

             (ก)  ฟันเทียมชนิดถอดได้ทั้งปากบนหรือล่าง  เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นในวงเงินไม่เกิน  2,400  บาท

             (ข)  ฟันเทียมชนิดถอดได้ทั้งปากบนและล่าง  เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นในวงเงินไม่เกิน  4,400 บาท  


           กรณีใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้นั้นผู้ประกันตนต้องสำรองจ่ายค่าบริการไปก่อนแล้วนำหลักฐานไปยื่นเบิกต่อสำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศได้

 

           ภายในระยะเวลา 2 ปีนับตั้งแต่วันที่เข้ารับบริการที่ระบุไว้ในใบรับรองแพทย์    

 

          หลักฐานที่ต้องใช้ในการยื่นคำขอรับประโยชน์กรณีทันตกรรม

         1.   แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีทันตกรรม (สปส.2-16)

         2.   ใบรับรองแพทย์

         3.   ใบเสร็จรับเงิน

         4.   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้

         5.   เวชระเบียนของแพทย์ผู้รักษา(กรณีเบิกฟันปลอมฐานอคริลิก)

         6.   กรณีขอรับเงินทางธนาคาร ให้แนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หน้าแรก ซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชี 
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

โครงการยิ้มสดใส ผู้สูงวัยใน กทม. ปีที่1(สนับสนุนโดย สปสช.)Copyright © 2011 All Rights Reserved.

คลินิกทันตกรรมพีสไมล์ 35/549 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ หนองแขม กรุงเทพ 10160 โทร 0-2421-3045