ReadyPlanet.com
dot
dot
境境弅譜
dot
dot
 ̄矷邯鉡齬憵擋駖識滯骳в疰例﹞籥墊

dot
dot
鈱郯竻寡疰湇邰頩
dot
供曾揤

尺麥梬悜刳菔俔遜淶佸谹靾 ?

供曾揤 竊﹎雩謀匱埭說菠廕熊骳扳

                       迗÷蟾茪悜煬餑恁佬照蒶曌湇餉Ъ菟竻÷癡挬謀嫩芾 轅謀嗽郯 謀鼠樿嫩 謀飽挬勻駖 謀飽挬鉭淶藉 謀嘈骳 謀嘟瘍痋 謀嘟箋閩 ( 棋岔棡湧珗犒 ) 鉬蝜菟

弅鉖華迗兒塽駖岐狳牷

1.  ̄藪憾兢崸 

2. Ⅰ珒卄尿揤 蒶剛佸谹鉣蝖 ﹊骳說菠

3. 來嘎嘀揤煬餑 迗阪梲揤D森畟隞 佸谹轅謀嫩√  

4. 墊庍繙狶苂骳孚涷轅敷菔芨揤 鄋頩 ÷繫棷墊橶 ×毯驗 ÷獺纔嫖朝閟疻婩僑媢謀 ÷襠畟膍煉宏牷 

5. ÷繹芧謀凳橔嘗∟芧鉲籤煬駔薑Ы

                       ÷癡挬謀 鉬蝜÷轔⊿銚銑倒砫擋駖蒶橧捸疰妧謀僩涷椎H暽 鉧郯矷疰煽鄐淶藉迗刳繩涷轅酵倇埸詳檠壅Щ煤擏霽迕腕砫彶餔扼飽疰遄埭謀匱 佸谹熁戈邟谹﹠揤鉆郯竻轄例﹞й豁蚨牷蓍÷繩茪й購倰珒謀嫗瓚鉖忸矷蓍疑婄Ё 煬餈揤鈱梒孝捚樊暑△ 侜捸鉣涷禮÷蹴√插疰忒﹜竻謀僩涷樊暑△唻牷÷蟾瑪揤煬鳼錘鉖轄倇 嗶”牷塹樲悝迗赤駍薹閫鉌譎褽堣籥㊣瓴例﹛疰煬餑梲揤鈱梒均揤岆禮畛

 

C暽腴飽疰供曾揤轅棋完淶塵壬               

                    ∟芧鈱婰蟋暽÷癡挬謀 允銚曀樿找湧識滿疰腕ヮ謀嗶鎔狶瓚閟梒 鉧郯侲腕梒講揤慞倇堞檠儐駖宏牷蒶樴鏑芩菔矷疰菠毯勻郯竻避籵挬謀 刳﹞嫣a菟竻銧橨挹÷襖奡謀 傯嘀揤 K森埳障 佸谹潸珛挬謀馱奡 ∠菟竻照蒶歖岋蝔彸暽∟芧÷繭埭鄐譙駖岐谹供曾揤 癒鉲暽謀僩涷菟竻傯嫩擋駖÷癡挬謀 迗邑芧蓍譜侞骳孝埭鄐譙駖岐谹供曾揤銧 庠閫方砳芷刻畟蓍÷蹴腕梒講揤慞倇堞檠儐駖宏牷佬夭氮癒菔狶刳”牷方狳挬謀 漺薹畛疰催芮募薑骳膋擉骳轉侜骳塹憿挹煤僱彄溘儤湇蒶憿疰識﹎砪湧 (弅轄繹棻證夫方珘譎÷瓣鏡痀緛湧煬 鉡夥侜恁湧珗犒方 )

             蓍抌Л卄均疰供曾揤煤僱彄溘儤湇蒶憿疰識﹎狳郋埡樺閡﹤擋駖照廕漕蚥竻 (煻鉥) 蓍芾竻閡﹜竻允銚憿駖飽疰識﹎  鏡Щ×滿疰檠噤骳藏悝彶 (閟蝖徇藕 ) 2 檠 銧殧∟ 檠噤骳聶揤煤擏閡 慞 檠噤骳癒譜獍禳桼奾湧珗a狶 例★桄僩揤菲噸鎳供曾揤佬墓煻鉥鰱揤∟芧供曾揤 慞 檠噤骳藏悝彶轄л鄐證倓 й扭撕÷藤恁奿煬魰佹眓岏×獐湇餉Ъ菔俔

              抌Л鄐譙駖岐谹供曾揤轅侜畟酵冓懋塵壬 廕熒涷銧橨挹匹畛墊臏忐氬劂譜鈮銩穡冓餌嫗犖 牄刵湧珗嗶 (Metal Bracket Orthodontic) 漺穡凅芷牄刵煬餑掑堻檠噩埭湧珗嗶﹜竻謀 慞橶墓龔棵芫遉橏隞菸謄駖坎竻牄刵 慞橶墓觴 (鉬蝜彶菔狶  樑暺駍薹畛疰嗣纔矷銧) 轄勿樿巫Ж慞凄攣冓a珒橶癒揤 觴抉侜骳塹橧梖寥珝涷酵挹譜棋滯竻謀 佸谹棉尿揤遉橏轄肴插揤 漺繚桎ы鄞狶鉖髓珗淶佬轅迗贅÷辭芷忌 慞虼冓彶瞻й謝袨侁嵙嫣韶避駖鉲籤潸珗隞 棋完桄馱嫣a併孝樿均竊瑭瓴熒揤菲噸鎳供曾揤鉧郯 鄋蝷 酵挹鄐譙郯竻避 慞冓酷涷繒觴孚堙鉥谹

 

 

 

 


 Copyright © 2011 All Rights Reserved.

勿埳唌煤僱 ̄藪擅怀豁 35/549 飪嫩纓繙勿竻檠尥鄖譎亳桎抉佴谹 佴竻屣  ̄塈鈮 10160 漞 0-2421-3045